Za účelem zlepšení našich webových stránek využíváme soubory cookies, mimo jiné pro tvorby statistik a hodnocení návštěvnosti. Používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Více informací o jejich zpracování zde.

PRÁVNÍ SLUŽBY

Obchodní právo

Našim klientům nabízíme komplexní služby v oblasti obchodně právního poradenství. Jejich obchodní činnost analyzujeme, následně navrhneme vhodné varianty řešení a tyto zrealizujeme. V oblasti obchodního práva, tudíž nabízíme především:

 • zakládání a vznik obchodních společností, zejména akciových společností a společností s ručením omezeným;
 • komplexní služby v oblasti společenstevního práva;
 • korporátní právo;
 • zastupování společníků ve společenstevních záležitostech, realizace valných hromad, příprava rozhodnutí společníků, usnesení valných hromad, komunikace s notářem atp.;
 • úprava vnitřních poměrů společností;
 • zvyšování a snižování základního kapitálu;
 • realizace práv majoritních i minoritních akcionářů;
 • zastupování před veškerými správními orgány, soudy, rozhodčími soudy či arbitrážními centry;
 • zastupování v rejstříkových věcech (zápisy, změny a doplnění do obchodního rejstříku);
 • závazkové právo - příprava, vyjednávání a realizace veškerých typů obchodních smluv;
 • všechny tyto služby jsou realizovány formou "full service" tj. od začátku do konce, včetně jednání či záležitostí souvisejících s notářem, obchodním rejstříkem, bankou atp.;

Fúze a akvizice

V oblasti fúzí má naše kancelář zkušenosti se všemi formami přeměn společností. Nejčastěji se ve své praxi setkáváme se slučováním nebo spojováním obchodních společností, popřípadě převody jmění na hlavního akcionáře. Naše komplexní právní služby v této oblasti zahrnují zejména:

 • právní posouzení zamýšlené přeměny a rizik s ní spojených s ohledem na konkrétní situaci přeměňovaných společností, doporučení její nejvhodnější formy, koordinace tohoto doporučení zejména s daňovými poradci;
 • příprava podrobných postupů s jasným vymezením obsahu a návaznosti jednotlivých činností všech zúčastněných subjektů;
 • příprava a realizace jednotlivých kroků (příprava smluv, příprava a vedení valných hromad, zveřejňování příslušných oznámení, související rejstříková řízení) a jejich koordinace s orgány zúčastněných společností, znalci, účetními a daňovými poradci,
 • provedení právního auditu společností (Due Diligence) včetně výsledné zprávy - Due Diligence Legal Report;vypracování veškerých smluv potřebných k transformaci společností či akvizice společnosti či její části;
 • zajištění veškeré komunikace v rámci rejstříkových řízení;
 • vyjednávání s protistranami, týkající se veškerých smluvních dokumentů,
 • vypracování dokumentace pro zajištění financování akvizice;
 • vyjednávání s veškerými finančními institucemi;
 • zajištění realizace převodu akcií či podílů;
 • navržení podoby cílové společnosti a její realizace včetně následné registrace u obchodního rejstříku;
 • zajištění všech oznámení, kladených na realizaci M&A ze strany právních předpisů (zejména směrem k České národní bance);
 • vypracování dobrovolné či povinné nabídky převzetí;
 • řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Insolvenční právo

Naše kanelář má bohaté zkušenosti s poskytováním komplexního právního poradenství ve všech stádiích insolvenčního řízení se zaměřením na zastupování věřitelů. V oblasti insolvenčního řízení proto nabízíme našim klientům především:

 • zastupování ve věřitelských výborech, schůzích věřitelů, při podávání vyjádření, opravných prostřeků a jiných podáních
 • právní poradenství během akvizic majetku z insolvenčného řízení (konkurz, reorganizace),
 • poskytování právního poradenství insolvenčním správcům,
 • poradenství při reorganizaci a restrukturalizaci společností,
 • asistence při vymáhání pohledávek.

Nemovitosti

Pro naše klienty zabezpečujeme veškeré právní služby v oblasti právních vztahů k nemovitostem, jako převody, nabývání, pronájem, a to jak pro investory v podobě individuálních či korporátních klientů, tak i pro vlastníky nemovitostí.

Převody nemovitostí

 • poradenství v oblasti nakládání s nemovitostmi, financování nabývání nemovitostí, due diligence posouzení rizik převodu nemovitostí;
 • vyhotovení převodních smluv, zastupování při jejich vyjednání;
 • vyhotovování investičních, kupních, budoucích kupních či darovacích smluv;
 • poradenství v oblasti věcných břemen a předkupního práva, sepisování příslušných smluv;
 • sepisování návrhů pro příslušná vkladová či záznamová řízení vedená či zahájená katastrálním úřadem.

Správa nemovitostí

 • vyjednávání mezi vlastníky a spoluvlastníky nemovitostí;
 • ochrana práv majoritních i minoritních spoluvlastníků nemovitostí.

Katastrální právo

 • zápis a výmaz rozestavěných budov, budov, pozemků, věcných břemen, předkupních práv, bytových jednotek atp.;
 • veškeré právní aspekty vlastnictví nebytových prostorů či bytových jednotek.

Pronájem nemovitostí

 • vyhotovování nájemních a podnájemních smluv včetně související problematiky (např. facility managementu);
 • poradenství v oblasti komerčního nájmu, návrhy uspořádání vzájemných vztahů mezi vlastníkem a nájemníky.

Stavební právo

 • příprava a vyhotovování smluv o dílo, výstavbě;
 • sepisování smluv s architekty, investory, vlastníky pozemků atp.;
 • úprava vztahů mezi dodavatelem a subdodavateli;
 • realizace investičních projektů;
 • zastupování v oblasti řešení sporů z vad díla, neplněním povinností atp.;
 • zastupování v rámci pořizování územně plánovací dokumentace, vyvolání její změny či pořízení;
 • komplexní poradenství v oblasti územního a stavebního řízení.

Pracovní právo

Pracovní právo je jedním z nejvýznamnějších segmentů námi poskytovaných právních služeb, které spočívají především v poradenství, analýze problémů a návrhu řešení konkrétních pracovněprávních skutečností včetně sepisování příslušných dokumentů a zastupování v konkrétních řízeních. V segmentu pracovního práva tudíž nabízíme především:

 • due diligence analýzy zaměřené na pracovněprávní vztahy;
 • vyhodnocování rizik a návrhu jejich řešení;
 • sepisování veškerých pracovněprávních dokumentů jako manažerské smlouvy, smlouvy o výkonu funkce, pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a provedení práce, vnitřní řády, směrnice, dohody o hmotné odpovědnosti aj. dokumentace;
 • komplexní poradenství v oblasti ukončení pracovního poměru, sepisování výpovědí atd. Problematika skončení pracovního poměru manažerů a vedoucích zaměstnanců;
 • upozorňování na aktuální změny právní úpravy a související revidování výše uvedených dokumentů;
 • návrh a sepisování konkurenčních doložek;
 • pracovněprávní problematika vznikající v souvislostí s restrukturalizací podniku, změny místa výkonu práce, hromadného propouštění atp.;
 • problematika zaměstnávání cizinců;
 • problematika pracovních cest včetně vysílání zaměstnanců k výkonu práce do ciziny;
 • zastupování v soudních sporech souvisejících s pracovněprávními vztahy;
 • kolektivní smlouvy a kolektivní vyjednávání.

Právo duševního vlastnictví

Jednou z domén našich služeb je oblast duševního vlastnictví, kde naše specializace nekončí u práv k výsledkům průmyslové tvůrčí činnosti čili k tzv. průmyslovým právům jako užitné vzory, patenty a vynálezy či ochranné známky, nýbrž zahrnuje veškerou péči o práva duševního vlastnictví tj. celá oblast autorských práv, práv souvisejících s právem autorským, práva osobnostní, práva firmy, know-how, reklamní právo a právo na ochranu proti nekalé soutěži.

Autorské právo

 • příprava veškerých smluv či jiné dokumentace, např. smluv o dílo s "autorskými aspekty";
 • specializace na smlouvy licenční, podlicenční a to včetně software oblasti;
 • rešerše dopadu autorských práv a práv souvisejících s právem autorským na konkrétní smluvní vztah či jednání;
 • zastupování ve sporech vyplývajících z autorských práv.

Nekalá soutěž a reklamní právo

 • posuzování veškerých právních aspektů zamýšleného soutěžního jednání a reklamy;
 • odborné posudky z oblasti nekalé soutěže a reklamy;
 • zastupování ve sporech vyplývajících z nekalé soutěže a reklamy;

Ochranné známky, patenty, užitné vzory

 • posouzení a realizace prostředků ochrany průmyslových práv;
 • zastupování v rámci řízení týkající se zápisu výsledků průmyslové duševní činnosti - zápis ochranných známek, vynálezů a užitných vzorů;
 • právní posouzení konfliktu průmyslových práv;
 • zastupování ve sporech týkající se ochranných známek, užitných vzorů a vynálezů.

Práva osobnostní

 • práva na ochranu osobnosti, zákonná omezení a tzv. státní licence;
 • realizace prostředků ochrany osobnostních práv;
 • realizace prostředků ochrany názvu a dobré pověsti právnické osoby.

Informační technologie a internetové obchody

Z oblasti práva duševního vlastnictví vystupují do popředí v dnešní době především informační technologie. Naše služby odráží i tyto skutečnosti, a proto v této oblasti nabízíme:

Oblast IT

 • příprava, sepisování a vyjednávání smluv týkající se software;
 • komplexní poradenství v oblasti softwarového práva;
 • příprava, sepisování a vyjednávání smluv o poskytnutí know-how;
 • registrace patentů, ochranných známek;
 • zajištění autorskoprávních důsledků jednotlivých software transakcí;
 • komplexní poradenství v oblasti právní ochrany softwarových produktů;
 • příprava, vyjednávání a sepisování smluv o poskytnutí technologií, databází, dat, licencí atp.;
 • poradenství v oblasti domén.

Internetové obchody

 • komplexní poradenství v oblasti podmínek podnikání;
 • příprava a sepisování dodavatelských smluv, nákupních řádů a reklamačních řádů;
 • poradenství v oblasti právních vztahů vznikajících mezi kupujícím a prodávajícím v případě realizace prodeje prostřednictvím internetového obchodu;
 • poradenství v oblasti domén;
 • registrace ochranných známek na doménové jména;
 • příprava, vyjednávání a sepisování smluv o poskytnutí technologií, databází, dat, licencí atp.

Sportovní právo

Naše právní služby se zaměřují taktéž na oblast sportu, kde nabízíme následující:

 • komplexní právní poradenství související s činností sportovců a sportovních klubů;
 • zastupování sportovních klubů či svazů i individuálních sportovců;
 • zastupování sportovních klubů ve společenstevních a korporátních věcech;
 • příprava, vyjednávání a sepisování veškerých smluv souvisejících se sportem;
 • příprava, vyjednávání a sepisování marketingových, reklamních a sponzorských smluv.

Soudní a rozhodčí řízení

Základem činnosti advokátní kanceláře je řešení soudních sporů, a nejinak je tomu i u nás. Mezi zásady naší činnosti, v tomto segmentu právních služeb, je především předcházení vzniku jakýmkoliv soudním či arbitrážním sporům.

Naše bohaté zkušenosti jsou jak z oblastí mediací a uzavírání smírů, tak i z oblasti vedení arbitrážních či soudních sporů.

Každý spor vedeme s maximálními ohledy na zájmy klienta a jeho potřeby. Spory se snažíme vést rychle s cílem nalézt pro klienta nejvhodnější řešení.

Německé právo

Našim klientům nabízíme komplexní služby v oblasti německého práva. Zejména nabízíme:

 • právní poradenství v rámci akvizic německých společností: Letter of intent, due diligence, smlouvy o převedení majetkových účastí, smlouvy o převedení majetku společnosti (asset deal), akcionářské dohody, korporační změny atp.
 • právní Poradenství ohledně smluvních dokumentů dle německého práva
 • právní poradenství v otázkách spojených se smluvními partnery v insolvenci
 • právní poradenství v oblasti německého pracovního práva
 • zastupování ve sporech podle německého práva
© DRV LEGAL 2017design by TOPVIEW